one of those days = my half-birthday = lisa's full birthday